Naszą misją jest ułatwienie komunikacji pomiędzy samorządami, przedsiębiorstwami społecznymi, jednostkami badawczymi, firmami prywatnymi oraz innymi organizacjami, zarówno polskimi jak i włoskimi, które są zainteresowane rozwojem sektora ekonomii społecznej w jej różnorodnych przejawach.

Polska ekonomia społeczna w ostatnich latach dynamicznie się rozwijała i wszystko wskazuje na to, że proces ten będzie trwał nadal. Dlatego tak ważne jest, aby polskie samorządy, podmioty prywatne, organizacje trzeciego sektora i instytucje naukowe mogły skorzystać z najlepszych doświadczeń w tej dziedzinie. Charakter polskiej i włoskiej ekonomii społecznej jest zupełnie odmienny ze względu na różnice historyczne oraz specyfikę polityczną, społeczną i gospodarczą obu krajów, z drugiej strony jednak, polska ustawa o spółdzielniach socjalnych (spółdzielnia socjalna to jeden z najistotniejszych podmiotów sektora ekonomii społecznej) w wielu aspektach odzwierciedla włoski model. Wspólne są także niektóre elementy krytyczne, takie, jak malejące wciąż środki finansowe publiczne na działania w sferze społecznej. To przyczynia się do wzmacniania roli różnych niepublicznych uczestników lokalnej i krajowej polityki społecznej. Pomagamy w nawiązaniu wzajemnych kontaktów pomiędzy podmiotami włoskimi i polskimi działającymi w sektorze ekonomii społecznej. Pragniemy być platformą wymiany pomysłów i doświadczeń pomiędzy stroną włoską i polską. Innowacje społeczne rodzą się właśnie ze współdziałania różnych podmiotów, które mają te same cele, mówią „jednym językiem” a ponadto każdy z nich, dzieli się własnym doświadczeniem i wiedzą .

DOMUS ITALIA:

  • Jest zarejestrowana jako instytucja szkoleniowa i agencja pośrednictwa pracy.
  • Współpracuje z samorządami, podmiotami ekonomii społecznej, instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami prawnymi zarówno w Polsce jak i we Włoszech.
  • Wspiera rozwój przedsiębiorstw, które w dostarczaniu usług lub wytwarzaniu produktów łączą zasadę ekonomicznego gospodarowania (wymiar ekonomiczny) z wartościami społecznymi, takimi jak solidarność, demokratyczne zarządzanie i samopomocowość (wymiar społeczny).
  • Jest miejscem spotkań dla organizacji, które chcą rozwijać projekty oparte na wyżej wymienionych zasadach.
  • Zapewnia merytoryczne wsparcie dla projektów rozwijających usługi społeczne: opiekuńcze, zdrowotne i edukacyjne, a także promujących nowoczesne metody reintegracji społecznej i zawodowej grup zagrożonych wykluczeniem.
  • Jest platformą wymiany najlepszych i innowacyjnych praktyk na polu ekonomii społecznej.